Best MCAT გამოáƒȘდების მოსამზადებელი კურსი

განაჼლებულია:áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒ˜ 23, 2018
James Edge
ეს პოსჱი ჹეიáƒȘავს მითითება áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ერთი ან მეჱი ჩვენი რეკლამის. ჩვენ ლეიძლება მიიჩოს კომპენსაáƒȘია, როდესაáƒȘ თჄვენ დააჭირეთ ბმულები იმ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒȘია. აჼსნა ჩვენი სარეკლამო პოლიჱიკა, ვიზიჱი ეს გვერდი
მოძიებალი áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ MCAT მოსამზადებელი კურსი არიქ ერთ-ერთი ყველაზე მნიჹვნელოვანი ნაბიჯი გზაზე გაჼდეს ეჄიმი. თჄვენ უნდა ჼარჯვის უამრავი საათის ჹესწავლას, ასე რომ მნიჹვნელოვანია, რომ თჄვენ ნაჼავთ, რა თჄმა უნდა, რომ ჹეესაბამება თჄვენი უნიკალური სწავლის სჱილი საუკეთესო. არავის არ ქურქ დაგვრჩა საათი, დჩეების და კვირების განმავლობაჹი სწავლობს უმიზეზოდ. Let’s make sure you pass the MCAT exam the first time. That’s why we have detailed comparison tables below to help you pick the best MCAT prep course წავიდეთ ერთად. Here you can compare MCAT practice exams, მეჼსიერების ბარათები, ვიდეო ლეჄáƒȘიები და მეჱი. ეს არიქ ყველა აჄ, რათა დაგეჼმაროთ გაიაროს. თუ თჄვენ გაჄვთ ჹეკითჼვები ან კომენჱარები მოგერიდებათ დაჱოვეთ კომენჱარი áƒĄáƒ”áƒ„áƒȘიალი Ⴤვემოთ.

áƒĄáƒáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒ˜

რა არის საუკეთესო MCAT მოსამზადებელი კურსები?

The best MCAT Review Courses & Study Materials of 2018 [Quick Comparison Guide]

Best MCAT Prep Courses Online
 1. პრინსჱონის მიმოჼილვა MCAT მოსამზადებელი კურსი
 2. áƒáƒ„áƒ áƒáƒĄ სჱანდარჱის MCAT მიმოჼილვა კურსი
 3. Kaplan MCAT მოსამზადებელი კურსი
 4. ადაპჱირება მოსამზადებელი MCAT მიმოჼილვა კურსი
 5. Magoosh MCAT სასწავლო მასალები
MCAT გამოáƒȘდების კურსებიპრინსჱონის მიმოჼილვა MCAT საჱესჱო მოსამზად Best MCAT მოსამზადებელი კურსი Best MCAT Prep CourseMagoosh MCAT მოსამზადებელი კურსი
áƒȘჼრილი

#1

#2

#3

#4

#5

კომპანიაპრინსჱონის მიმოჼილვა MCATGold Standard MCAT Kaplan MCAT Adapt Prep MCATMagoosh MCAT
PRICE $1,999-$2,799$1750$1,999-$2,799 $199$99
áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒ’áƒáƒ“áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒœáƒ $350 Show CouponარáƒȘერთი გადარჩენა $250 არáƒȘერთიგადარჩენა $20 Show Coupon
კურსების სჼვადასჼვა áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒáƒąáƒ˜áƒĄ Online თვითმმართველობის ჹესწავლა, Live OnlineOnline თვითმმართველობის ჹესწავლაOnline თვითმმართველობის ჹესწავლა, Live Online Online თვითმმართველობის ჹესწავლაOnline თვითმმართველობის ჹესწავლა
სრულმეჱრაჟიანი áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ გამოáƒȘდები 132013 User Generated 3
VIDEO LECTURE HOURS 52530+100 არáƒȘერთი 300
áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ კითჼვები 1,0009,0001,000 4,000 735
NEWEST AAMC MATERIALS
PREMIUM OPTION
უმაჩლესი áƒ„áƒŁáƒšáƒ გარანჱია
წიგნები
áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ მობილური აპლიკაáƒȘია
მეჼსიერების ბარათები
COURSE planner
COURSE გასვლის 12 თვე12 თვის სანამ არ გაივლის 180 დჩე 270 დჩე
უნდა დაიწყო დაიწყოსდაიწყოსდაიწყოსდაიწყოსდაიწყოს

1. The Princeton Review MCAT Review Course

Best MCAT მოსამზადებელი კურსი

Strengths

 1. Self-Paced, Online, Live and Tutoring Options: Students can choose from a different number of course options that will appeal to virtually every type of learner from visual, auditory and more. Whether you want to learn from the comfort of your own home, attend a live, in person class, or spend six weeks in the summer at an intense workshop, პრინსჱონის მიმოჼილვა áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მოჄნილი კურსის ვარიანჱი áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ.
 2. ჟარიქჟიქ და რაოდენობის სასწავლო მასალა: არ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მნიჹვნელობა, რომელიáƒȘ რა თჄმა უნდა ისინი აირჩიონ, სჱუდენჱების ისარგებლებს ჹთამბეჭდავი რაოდენობის áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ კითჼვები, áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ ჱესჱები, ამჟამად მასალა, ვიდეო, და საკუთრების სასწავლო პროგრამა (amplifire სასწავლო ინსჱრუმენჱი). პრინსჱონის მიმოჼილვა ასევე დგას ჟარიქჟიქ მისი დავალებით სთავაზობს კმაყოჀილება და áƒ€áƒŁáƒšáƒĄ უკან გარანჱია.

Weaknesses

 1. áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ ქაáƒȘდელი ან მეჼსიერების ბარათები: ბევრი სჱუდენჱი მინდა áƒȘდილობენ მიმოჼილვა, რა თჄმა უნდა, რომ თუ ეს ჹეესაბამება მათი სწავლების სჱილი, ან ჹეადაროთ იგი სჼვა ვარიანჱი. პრინსჱონის მიმოჼილვა MCAT იწვევს სჱუდენჱებს მიიჩოს áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ ონლაინ ჱესჱი და დაესწრონ áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ სემინარი, მაგრამ áƒȘდილობს out áƒ€áƒáƒ„áƒąáƒáƒ‘áƒ áƒ˜áƒ•áƒ˜ მასალები მოითჼოვს ლეძენით რა თჄმა უნდა,.
დედააზრი: The Princeton Review offers MCAT students the ability to choose a self-paced, áƒȘჼოვრობს ამჟამად, or in-person tutoring course, although no flashcards are included. საბედნიეროდ, one thing students don’t have to choose is quality or quantity, as they provide both in spades.

წამიყვანე PRINCETON REVIEW MCAT

The Princeton Review MCAT Coupon Codes

გადარჩენა $300 Off პრინსჱონის მიმოჼილვა MCAT

პრინსჱონის მიმოჼილვა, დოლარის ოდენობით Off, Deep áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒ 39 იყენებს დჩეს
პრინსჱონის მიმოჼილვა 37 იყენებს დჩეს
გადარჩენა $300 off The Princeton Review MCAT Live-Online or In-Person Course! იჩჄარეთ, ჹეთავაზება დამთავრდა მალე!
ბოლო მეორადი 1 საათის წინ
ვადის გასვლის თარიჩი: áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒ˜ 25, 2018

გადარჩენა $150 Off პრინსჱონის მიმოჼილვა MCAT

პრინსჱონის მიმოჼილვა, ასიმილაáƒȘია, áƒ”áƒ„áƒĄáƒ™áƒšáƒŁáƒ–áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒ, დოლარის ოდენობით Off 37 იყენებს დჩეს
პრინსჱონის მიმოჼილვა MCAT 34 იყენებს დჩეს
გადარჩენა $150 off პრინსჱონის მიმოჼილვა MCAT კურსი
ბოლო მეორადი 3 საათის წინ
ვადის გასვლის თარიჩი: áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒ˜ 26, 2018

2. áƒáƒ„áƒ áƒáƒĄ სჱანდარჱის MCAT მოსამზადებელი კურსი

Best MCAT მიმოჼილვა კურსი

Strengths

 1. áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ კითჼვები: áƒáƒ„áƒ áƒáƒĄ სჱანდარჱის MCAT áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მეჱი áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ ჹეკითჼვები, ვიდრე ნებისმიერი სჼვა MCAT რა თჄმა უნდა, ჩვენი გრადაáƒȘია. ეს áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ, რომ თჄვენ ალბათ არ ოდესმე ვჼედავ მეორდება და თჄვენ ყოველთვის áƒáƒ„áƒ•áƒĄ უამრავი აჼალი ჹინაარსი განიჼილავს.
 2. დიდი მნიჹვნელობა: სთავაზობს áƒŁáƒ€áƒ áƒ ნაკლებად არიქ áƒáƒ„áƒ áƒáƒĄ სჱანდარჱი ლოზუნგი და მათ უკან რომ áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱი ჹეკითჼვა, áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ ჱესჱები და უკეთესი გარანჱია, ვიდრე ბევრი სჼვა MCAT რა თჄმა უნდა პროვაიდერები.
 3. áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ რესურსების: მაჹინაáƒȘ კი, თუ თჄვენ გადაწყვიჱეთ წავიდეთ ერთად სჼვა რა თჄმა უნდა áƒáƒ„áƒ áƒáƒĄ სჱანდარჱი MCAT áƒáƒ„áƒ•áƒĄ áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒšáƒ˜ რესურსების მათი ქაიჹი, მათ ჹორის áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ კითჼვები.

Weaknesses

 1. დათარიჩებული áƒžáƒšáƒáƒąáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ: ჹედარებით სჼვა MCAT მოსამზადებელი კურსი ვარიანჱი áƒáƒ„áƒ áƒáƒĄ სჱანდარჱი უბრალოდ არ არიქ, როგორáƒȘ flashy ან აჼალი. ეს არ არიქ აუáƒȘილებლად áƒȘუდი რამ, თუ მოსამზადებელი უკეთესი მაინáƒȘ ოდენობით distractions, მაგრამ ეს არ დაჱოვონ áƒȘოჱა უნდა სასურველი.
დედააზრი: With their large quantity of practice questions and free resources, The Gold Standard offers a very appealing MCAT course at a low price. სამწუჼაროდ, the platform used for their service is disappointingly outdated.

წამიყვანე áƒáƒ„áƒ áƒáƒĄ სჱანდარჱი MCAT


2. Kaplan MCAT მოსამზადებელი კურსი

Kaplan MCAT მოსამზადებელი კურსი მიმოჼილვა

Strengths

 1. MCAT Channel: კაპლანის MCAT Channel áƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒĄ სჱუდენჱებს წვდომა ლეჄáƒȘიები 1 კურსი, გამოáƒȘდილი MCAT მასწავლებელი 6 დჩე კვირაჹი გარდა მოთჼოვნის, წინასწარ áƒ©áƒáƒŹáƒ”áƒ áƒ˜áƒšáƒ˜ Ⴠაილი, რომელიáƒȘ ჼელმისაწვდომია 24/7. საუკეთესო ყოვლისა áƒ©áƒáƒŹáƒ”áƒ áƒ˜áƒšáƒ˜ ეპიზოდჹი ლეიძლება áƒ©áƒźáƒ áƒ”áƒ™áƒ ინჱერესები, სასწავლო საჭიროებების, ან თუნდაáƒȘ თჄვენი საყვარელი áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒáƒ áƒ˜!
 2. Ⴠართო áƒĄáƒžáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒ˜áƒĄ კურსი პარამეჱრები: Kaplan áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ სჱუდენჱებს სჼვადასჼვა პარამეჱრების მომზადება MCAT ზემოთ და მის áƒ€áƒáƒ áƒ’áƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ გარეთ კონკურსის. ეს ჼდის áƒŁáƒ€áƒ áƒ მოსაჼერჼებელია áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ ჹესწავლის ნებისმიერ წერჱილჹი. აირჩიეთ პირის კაჱეგორიები, áƒȘოáƒȘჼალი ონლაინ კურსი, on- მოთჼოვნა თვითმმართველობის paced კლასის, ინჱენსიური 6-კვირიანი áƒĄáƒáƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒ áƒȘოáƒȘჼალი სჼდომა ნებისმიერ 4 ჄალაჄებლი ამერიკის ჹეერთებული ჹჱაჱები. áƒȘჼოვრობენ და áƒȘჼოვრობენ ამჟამად რეპეჱიჱორებთან პარამეჱრები ასევე ჼელმისაწვდომია.
 3. უმაჩლესი áƒ„áƒŁáƒšáƒ გარანჱია: კაპლანის კურსები მოდის ერთად გარანჱია, რომ ჩვენ ყველა ლეიძლება სჯერა. თუ თჄვენი ანგარიჹი არ აჼვიდეთ, ლეგიძლიათ გააკეთოთ იგივე პროგრამა კვლავ დამაჱებითი ბრალდება, ან (საუკეთესო ნაწილი) ლეგიძლიათ მოითჼოვოთ თჄვენი áƒ€áƒŁáƒšáƒ˜. ლეგიძლიათ ისწავლონ up სანამ დჩეს თჄვენი გამოáƒȘდა კაპლანის თჄმა უნდა, მასალები, which do not expire until you take the MCAT.
დედააზრი: MCAT students who sign up for Kaplan’s prep course will enjoy many different study packages and convenient access to live lectures with real instructors. Best of all is their impressive higher score guarantee.

TAKE ME TO KAPLAN MCAT

Kaplan MCAT კუპონის კოდები

გადარჩენა $200 Kaplan MCAT საჱესჱო მოსამზად კუპონის კოდი

Kaplan MCAT, სპეáƒȘიალური, პროáƒȘენჱული áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ 33 იყენებს დჩეს
Kaplan MCAT 39 იყენებს დჩეს

გადავარჩინოთ მდე $200 ერთად Kaplan MCAT

ბოლო მეორადი 2 საათის წინ
ვადის გასვლის თარიჩი: áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒ˜ 23, 2018

გადარჩენა $100 Kaplan MCAT / ჹვრიის / PCAT

Kaplan MCAT, დოლარის ოდენობით Off, სპეáƒȘიალური 34 იყენებს დჩეს
Kaplan MCAT 38 იყენებს დჩეს

გადავარჩინოთ მდე $100 ერთად Kaplan MCAT / ჹვრიის / PCAT კუპონის კოდი

ბოლო მეორადი 7 საათის წინ
ვადის გასვლის თარიჩი: áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒ˜ 23, 2018

3. ადაპჱირება მოსამზადებელი MCAT მოსამზადებელი კურსი

Adapt Prep MCAT Review Course

Strengths

  1. Flexible Pricing: Students can save some money on registration costs by reducing the amount of access time or limiting their study material to specific sections.
  2. Unlimited Quizzes: With the option of generating custom quizzes, there’s no limit to the variety and quantity of practice tests students can use to study.
  3. Feedback and Analysis: Thanks to a section report generator and discussion forum, სჱუდენჱს áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ მიიჩოს სათანადო კავჹირი და ანალიზი, რათა გაუმჯობესდეს მათი ჹესწავლა.

Weaknesses

 1. ჹეუსაბამო áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜: მიუჼედავად იმისა, რომ სთავაზობს Ⴠართო áƒȘვალებადობა áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜, სპეáƒȘიალური ჹეთავაზება ნაკლებად მაჱერიალური იგივე Ⴠაქი.
 2. არ ლეჄáƒȘიები: სრული არარსებობის ვიდეო და აუდიო ლეჄáƒȘიები იმას ნიჹნავს, რომ სჱუდენჱები არ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ უნარი áƒ€áƒŁáƒœáƒŻáƒ˜ up გარკვეული კონáƒȘეჀáƒȘიები ადრე პასუჼობდა áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ კითჼვები.
დედააზრი: AdaptPrep არიქ დიდი არჩევანი სჱუდენჱებს წლის ბიუჯეჱი, რადგან ისინი ლეგიძლიათ დაარეგულიროთ Ⴠაქი მათი MCAT კურსების áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ–áƒ” წვდომის დრო და რესურსები. მჼოლოდ downside არიქ, რომ მათ ვთავაზობთ არ ლეჄáƒȘიიქ ჹინაარსის გარეჹე.

წამიყვანე ადაპჱირება PREP MCAT


4. Magoosh MCAT სასწავლო მასალები

ყველაზე MCAT მოსამზადებელი კურსი - Magoosh MCAT მოსამზადებელი

Strengths

 1. ვიზუალური: როდესაáƒȘ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ” სასწავლო გიდები, ეს პაკეჱი გაძლევთ სიჩრმისეული აჼსნა-განმარჱებები და რჩევები, ისევე როგორáƒȘ სჼვა áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒȘია, but it also has an amazing visual representation of many concepts. With full color visuals on every page, თჄვენ აპირებს ვჼედავ, თუ რა არიქ áƒ“áƒáƒ€áƒáƒ áƒŁáƒšáƒ˜. ამ ჱიპის ვიზუალური გამოáƒȘდილება ასევე არჩვევს up ჹინაარსი, გაწვდით breather დროს თჄვენი სასწავლო სესიები.
 2. მოიáƒȘავს პაკეჱი სჱუდენჱებისათვის: სასწავლო პაკეჱი სავსეა áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒ˜ მოსამზადებელი მასალა, რომელიáƒȘ მოიáƒȘავს áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ, Ⴤიმია (orgo და ზოგადად), áƒ€áƒĄáƒ˜áƒ„áƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒ & სოáƒȘიოლოგიის, ბიოლოგიის 1 და 2, და მსჯელობის უნარი. ასევე, თითოეულ განყოჀილებალი, არსებობს ლეჄáƒȘია - 24 კითჼვები თითოეული ლეჄáƒȘია áƒ’áƒáƒáƒ«áƒšáƒ˜áƒ”áƒ áƒáƒĄ ჹეიჱყო კონáƒȘეჀáƒȘიები - და უამრავი აჩწერითი ინჀორმაáƒȘია áƒ©áƒáƒ„áƒŁáƒ©áƒ˜áƒ— საჼლჹი ძირითადი áƒȘნებები.
 3. გამოáƒȘდების : მიუჼედავად იმისა, რომ არსებობს უამრავი სასწავლო მასალები Ⴠარგლებლი ეს პაკეჱი, იმიჱირებული MCAT áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ მართლაáƒȘ unmatched. áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ მონაკვეთზე ამ პაკეჱჹი 32 áƒáƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ გამოáƒȘდები, რომლებიáƒȘ 30 წუთი და mimic áƒ€áƒáƒ„áƒąáƒáƒ‘áƒ áƒ˜áƒ•áƒ˜ MCAT áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒáƒąáƒ˜. This should be plenty of practice for any test taker, especially given that this is a supplemental study package.

Weaknesses

 1. Content: While Magoosh provides quality content, the amount of MCAT study materials they have is far less than The Princeton Review MCAT or even Kaplan. If you want a ton of multiple choice questions, წიგნები, videos and more then you might want to consider a different course.
დედააზრი: Although Magoosh doesn’t offer much in their MCAT study course when compared to their competitors, the quality of their visuals and exam simulations make up for this in the eyes of many students.

TAKE ME TO MAGOOSH MCAT


Best MCAT ვასწავლი მომსაჼურება Online

რა არიქ საუკეთესო MCAT ვასწავლი მომსაჼურება? ჩვენ გირჩევთ Tutor ჼალჼი MCAT!

Tutor The People MCAT Tutoring Online Tutor the People’s expert team will help you every step of the way to ensure the best chance of acceptance. All through private tutoring from real doctors and medical students that create specific plans to target your weak areas and enure you succeed. With all their MCAT tutoring packages you not only receive a top-percentile scoring MCAT tutor who creates an unique study plan tailored to your needs, but a medical student advisor who will help you with your application timeline and essays, and a personal academic strategist who is there to support you each step of the way.

Strengths

 1. Monday Back Guarantee: All students get a FREE Introductory Hour, so you get to meet your tutor and develop a customized study plan before beginning your paid package hours. ყველა გამოუყენებელი საათის დაბრუნებადი, ასე რომ თჄვენ ლეგიძლიათ ქáƒȘადოთ მათი MCAT დავკარგე რისკის áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ!
 2. áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ AAMC მასალების ჹედის: მომზადება თჄვენი გამოáƒȘდა მასალების გამოყენების მრავალჀეროვანი კომპანიების ყველა მათი ჹესწავლა პაკეჱების პლუს AAMCÂź მასალების გაáƒȘემული პირდაპირ ჱესჱი მიმჩები.
 3. ინდივიდუალური დანიჹვნა: გამოიყენეთ თჄვენი სასწავლო საათის რამდენად ჹეესაბამება თჄვენი გრაჀიკი. ზოგიერთი სჱუდენჱებს ჹეჼვდება დამრიგებელთან ყოველდჩე, ზოგი სივრáƒȘეჹი out ყოველკვირეული ან ა჊არ ჹეჼვედრები.
დედააზრი: სჱუდენჱები, რომლებიáƒȘ უპირაჱესობას ჹეისწავლოს საკუთარი გრაჀიკი áƒ•áƒáƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ— Tutor საჼალჼო MCAT მოსამზადებელი კურსი. მათ ასევე გთავაზობთ რამდენიმე áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ რესურსების და áƒ€áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄ უკან გარანჱია.

წამიყვანე სიაკალენდარი PEOPLE


MCAT áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მომსაჼურება

დაჼმარება გჭირდებათ გადაჼდის თჄვენი MCAT რა თჄმა უნდა,? განვიჼილოთ მიჩების ჹეჱყობინების სჱუდენჱური სესჼი ჼელმისაწვდომი კურსი.

ჹეიჱყვეთ áƒŁáƒ€áƒ áƒ LENDKEY

სამედიáƒȘინო კოლეჯის მისაჩები ჱესჱი (ასიმილაáƒȘია) ერთ-ერთი áƒŁáƒ›áƒ«áƒ˜áƒ›áƒ”áƒĄáƒ˜ სჱანდარჱიზებული გამოáƒȘდების გარჹემო. განსაკუთრებით მაჹინ, როდესაáƒȘ თჄვენ ლეიძლება დაბალანსება მუჹაობა, სკოლა და áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒ”áƒšáƒ˜ სჼვა მოვალეობები. როგორáƒȘ MCAT ჱესჱირების პერიოდჹი 7.5 საათი ლეიძლება სასჱიკი გარეჹე საუკეთესო MCAT მოსამზადებელი კურსი. ეს კურსი არა მჼოლოდ მოიáƒȘავს ყველა სასწავლო მასალები თჄვენ უნდა გაიაროს, არამედ დაგეჼმარებათ ლეჄმნათ სასწავლო გრაჀიკი. ეს გზა, თჄვენ დარჩენა რა თჄმა უნდა ერთად განსაზჩვრული ქჹრუჄჹურა თვით გამოáƒȘდის მომზადება. საუკეთესო MCAT კურსები ასევე დაგეჼმარებათ დარჩენა ამოáƒȘანა ჼოლო áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ მკაჀიო განმარჱებები, áƒ˜áƒœáƒąáƒ”áƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ სასწავლო ჼელსაწყოები, და áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ გამოáƒȘდები, რომლებიáƒȘ ჰგავს რეალურ MCAT გამოáƒȘდილება.

რა არიქ საუკეთესო MCAT მოსამზადებელი კურსები? როგორ მოჼდა, რომ თჄვენ მათ?

ჩვენ ეძებდნენ ინჱუიáƒȘიური dashboards, პორჱალის áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ, ადაპჱური სასწავლო გეგმები, და მასჹი áƒ˜áƒœáƒĄáƒąáƒ áƒŁáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜

ჩვენ დავიწყეთ მიერ ჹედგენის ქიალი დაბრუნება MCAT მოსამზადებელი კურსი პროვაიდერები ამჟამად. There’s many reviews out there already and we took the top courses from all of them. Then we separated their courses into two categories: თვითმმართველობის paced, áƒȘჼოვრობს ამჟამად. Some reviews include in-person but since we can’t afford to fly around the world to attend these courses we had to skip them for now. Some test prep companies offer on-demand, live-online and in-person classes, while others only have one single format. We evaluated each method individually as most students are only considering one option. Generally each teaching method has different advantages, and we created specific criteria for each method to rank the best prep courses in each.

თვითმმართველობის paced MCAT მოსამზადებელი კურსები Online

A self-paced course provides the most versatile learning options. მოჄნილობა არიქ გასაჩები აჄ და ჼჹირად ეს გაძლევთ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ ისწავლონ გარჹემო თჄვენი განრიგის განსჼვავებით მიჩების თჄვენი გრაჀიკი გარჹემო კაჱეგორიები. რა ეს ვარიანჱი გაძლევთ საბოლოო კონჱროლი áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ MCAT გამოáƒȘდის მოსამზადებელი. თუმáƒȘა, ეს გააჩნია პასუჼისმგებლობის დაჯდომა და sticking გრაჀიკი საკუთარი. თჄვენ ასევე არ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ჊ია ჼელმისაწვდომობის áƒ˜áƒœáƒĄáƒąáƒ áƒŁáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜, მიუჼედავად იმისა, რომ ბევრი თვითმმართველობის paced პარამეჱრები áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒ”áƒœ áƒ€áƒáƒ áƒŁáƒ›áƒ˜, ელ áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜ და მჼარდაჭერა. საუკეთესო თვითმმართველობის paced კურსებს áƒ“áƒáƒáƒ™áƒáƒœáƒ€áƒ˜áƒ’áƒŁáƒ áƒ˜áƒ áƒáƒ— სასწავლო გეგმები და áƒ˜áƒœáƒąáƒ”áƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ ინსჱრუმენჱები, რომ მოერგოს თჄვენ. ეს გაძლევთ საჹუალებას მიზანჹი თჄვენი ქუქჹი და პროგრესი áƒŁáƒ€áƒ áƒ დიდი ჱემპით, ვიდრე დონის გამოáƒȘდილება ლეიძლება ჹესთავაზოს. ადაპჱური სწავლების აჼალი და არა ყველა თვითმმართველობის paced კურსები áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მას, but it does offer you a distinct advantage of focusing on your problem areas to pass faster. Really that’s the ultimate goal and that’s why we focused on the self-paced courses the most.

Live Online MCAT მოსამზადებელი კურსები

Live online courses are best for those who appreciate the in person classroom experience. If you like being able to ask questions and get answers in real time then this is definitely the way you’ll want to go for your MCAT prep. The best part about live-online courses is you don’t actually have to drive to them. You can take the class almost anywhere as long as you hear what’s going on. Having the extra guidance and feedback of an instructor is a huge advantage over the self-paced course. When you’re taking one of the most challenging standardized exams this can be a game changer. The only disadvantage is the pre-scheduled sessions mean you won’t have control over your study schedule. Instead you’ll need to create your schedule around classes, this can be a deal breaker if you have other responsibilities. The best MCAT live online courses have engaging instructors to keep you awake and focused during the entire lecture. The ideal instructors provide feedback and answer questions both in and out of class. The MCAT courses with the most instructor interaction ensure you can get the help you need and all your questions answered quickly. It goes without saying that your instructor should be experienced and knowledgeable about the MCAT exam. We liked that The Princeton Review offered six instructors who were all subject matter experts in specific topics. This ensures not only will your question get answered but it will be correct. ნებისმიერ ჹემთჼვევაჹი, we gave final preference to the course that had the best instructors and online tools to help you succeed.

ჩვენ ეძებდნენ პირდაპირი განმარჱებები, ჟარიქჟიქ რესურსები, და კავჹირი

You’ll find that most review courses don’t really have many huge advantages over others, and each of them will have different pros and cons based on how you learn. There’s also the problem that many of the providers all assert they have the same technology or features. We reached out to each provider to get course access and to compare the features first hand. While we took these courses for a test drive we looked for straightforward explanations, engaging lectures and easy to use dashboards. Believe me when I say they were not all created the same! მაგალითად, some providers like Gold Standard MCAT prep, impressed us with their content in both quantity and quality. However their dashboard and mobile capabilities left a lot to be desired. Their videos even more so, but if you don’t need a flashy dashboard and power points then they would be a great option. No matter what way you choose to study having help from a MCAT prep course will ensure you plan and prepare the most effectively. სამწუჼაროდ, even the best MCAT prep course won’t do it all for you. There’s still going to be countless days spent studying, so it’s best to get started with your MCAT prep today.

რეზიუმე
განჼილვის თარიჩი
განჼილული áƒĄáƒáƒ„áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ˜
Best Online MCAT Review Courses
ავჱორი რეიჱინგი
51ვარსკვლავი1ვარსკვლავი1ვარსკვლავი1ვარსკვლავი1ვარსკვლავი

Related პოსჱები