ជំហាន​ទី USMLE ល្អ​បំផុត 1 វគ្គ​សិក្សា Prep

Choosing the right USMLE Step 1 prep course is the most important decision you will make on your journey towards passing your exam. You will be spending many hours studying, so it’s crucial to find the course that best fits your learning style and background. The difference between successfully passing or failing the USMLE Step 1 exam largely […]

USMLE Exams: Myths, Facts and Strategies for Overcoming Failures

Any medical student applying for residency programs dreads the idea of failing the USMLE exam, believing there’s no way to overcome this failure and be considered for interviews. ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា, it isn’t really the end of the world, and there’s a lot you can still do for USMLE success. Let’s decode some common myths about the […]

Best MCAT Study Strategies & Hacks

Best MCAT Study Strategies & Tips To Pass! _______________________________________________ The numbers make it clear that the MCAT is not an impossibly difficult exam to crack. You just need to use the right combination tips and tricks to make it all go smoothly. According to The Association of American Medical Colleges, more than 52,000 students applied […]

Best OAT Prep Courses

Finding the right Optometry Admissions Test prep course is one of the most important steps on the way to becoming a Optometrist. You’ll be spending countless hours studying so it’s crucial that you find the course that fits your unique learning style best. That’s why we have detailed comparison tables are below to help you […]

Best Live-Online USMLE Step 1 Courses

Choosing the right USMLE Step 1 live prep course is the most important decision you will make on your journey towards passing. You will be spending countless hours studying, so it’s crucial to find the USMLE course that best fits your learning style and background. The difference between successfully passing or failing the USMLE Step 1 […]

Best COMLEX Prep Courses

Choosing the right COMLEX Prep Course is the most important decision you will make on your journey towards passing your exam. You will be spending many hours studying, so it’s crucial to find the course that best fits your learning style and background. The difference between successfully passing or failing the Comlex Exam largely depends on how […]

USMLE Study Tiips

USMLE Quotes and Motivation

Studying for the USMLE exam is tough! Take a break (you know you deserve it) and read some motivational quotes to pump you up to tackle it all again. Best USMLE Motivational QuotesFor me life is continuously being hungry. The meaning of life is not simply to exist, to survive, but to move ahead, […]

NCLEX Review Courses

Best NCLEX Review Courses & Study Resources

If you’re looking for the best NCLEX review course then you’ve come to the right place! Choosing the right NCLEX review course could be one of the most important decisions you make on your path to becoming a nurse. You will be spending many hours studying, so it’s crucial to find the NCLEX course that best […]

International Medical Graduate (IMG)

USMLE Study Tips

ជំហាន​ទី USMLE 1 Study Tips

ជំហាន​ទី USMLE 1 Study Tips Because your time is so limited, we want to give you a short, direct informative guide to help you succeed and achieve the USMLE Step 1 score you have aimed for. Don’t panic, we have laid out all you need to know below. USMLE wants you to see medicine differently, […]

Best MCAT Exam Prep Course

Finding the right MCAT prep course is one of the most important steps on the way to becoming a Doctor. You’ll be spending countless hours studying so it’s crucial that you find the course that fits your unique learning style best. That’s why we have detailed comparison tables are below to help you pick the best […]

gold top five

ជំហាន​ទី USMLE 2 វគ្គសិក្សា​ក្រុមហ៊ុន CK Prep

You will be spending many hours preparing for the USMLE Step 2 ក្រុមហ៊ុន CK, so it’s crucial to find a study guide that best fits your learning style and background. Don’t let a prep course that is not compatible with your learning style get in the way of passing this important exam! Your goal is to pass the […]

ជំហាន​ទី USMLE 2 វគ្គសិក្សា​លោក CS

Choosing the right USMLE Step 2 CS prep course is essential if you want to pass the exam the first time you take it. It will save you both time and money if you take the time to explore the various online options before you commit to a specific prep program. If you choose a […]

ជំហាន​ទី USMLE 3 Review Courses

Choosing the USMLE Step 3 prep course that is the best fit for your individual learning style is the most important decision you will make when it comes to passing this final USMLE test on the first try. You will be spending many hours studying, and the difference between successfully passing or failing the USMLE Step 3 […]

ការ​បញ្ចុះតម្លៃ​និង​លេខ​កូដ​ប័ណ្ណ USMLE

On the fence about signing up for USMLE review courses? Why not get discounted study materials and online courses? Sign up here for discounts and coupons to save on your USMLE preparation journey. But, hurry, as deals like 10 percent off on all Smash USMLE products or 20 percent off Becker’s USMLE Step 1 Online […]

becker usmle

Becker USMLE Review

COMPARE THE TOP USMLE COURSES! ចំណាត់ថ្នាក់: Becker USMLE offers a number of decent products for medical students who are taking the USMLE exams. The company’s options include live, live-online, and self-study courses, none of which are done especially well. Becker’s self-study option (eCoach) សម្រាប់​ជំហាន​នេះ 1 and Step 2CK exams is an abbreviated course that […]

Kaplan NCLEX discount coupon code

ន Kaplan USMLE ពិនិត្យ​ឡើងវិញ

ចំណាត់ថ្នាក់: When it comes to USMLE prep, Kaplan USMLE stands out as the industry leader. Kaplan’s Step 1, ជំហាន 2 ក្រុមហ៊ុន CK, ជំហាន 2 CS and Step 3 prep courses include excellent content and quality materials for all in-person, live online and on demand options. Comprehensive course materials, including instructional lectures and/or videos, question banks, practice exams, […]

Board Vitals NCLEX test prep

ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិ​បាល​មួយ​ដ៏​សំខាន់ USMLE ពិនិត្យ​ឡើងវិញ

ចំណាត់ថ្នាក់: Board Vitals USMLE offers students large questions banks for the Step 1, ជំហាន 2, និង​ជំហាន 3 ការ​ប្រឡង. The practice questions come from expert sources along with detailed explanations to help students learn exactly why specific answers are correct or incorrect. Students can choose between the Timed Mode and the Review Mode when answering questions […]

Smash USMLE review course

Smash USMLE Review

ចំណាត់ថ្នាក់: Smash USMLE was founded by Dr. Adeleke Adesina, a practicing ER physician and experienced USMLE instructor. Smash USMLE’s goal is to offer students engaging video lectures and study materials that will help them pass the Step 1 និង​ជំហាន 2 CK exams on the first attempt. ប្រុស 1. Video Lectures The company stresses its commitment […]

Graduate X NCLEX test prep

GraduateX USMLE Step 1 Review

ចំណាត់ថ្នាក់: GraduateX USMLE review prep gives you a simple and customizable way to study for the United States Medical Licensing Examination, ជំហាន 1. It’s best to use this course as early as possible during your studying track, as the sooner you delve in using the platform’s finely tuned strategies, the less time you’ll have to […]

USMLE World Step 1 Review

ចំណាត់ថ្នាក់: USMLE World, also known as UWorld, is an online prep course that focuses on self-assessment exams and includes an excellent question bank. This affordable option is best paired with additional study materials, as there are no video lectures or textbooks. ប្រុស 1. Extensive Question Bank USMLE World’s question bank is quite extensive and includes […]

Doctors in Training Review

COMPARE THE TOP USMLE COURSES! ចំណាត់ថ្នាក់: Doctors In Training offers user-friendly online prep courses at an affordable price for the Step 1, ជំហាន 2 ក្រុមហ៊ុន CK, និង​ជំហាន 3 USMLE exams. The program videos are taught by licensed MD educators and cover a lot of key information. Students get access to a large amount of study […]

COMLEX Pass Program Review

Pass Program USMLE Review

ចំណាត់ថ្នាក់: ជា​រួម, reviewing Pass Program was a positive experience; much of it very useful, but some aspects of the course seemed a bit amateur. Pass Program’s online lectures are well-rounded, and the subjects are taught well. They also provide their students with a cool online learning-tool to really emphasize the main points of each lecture. ប្រុស […]

កំពូល​ទាំង​បង់​អាជីព​ពេទ្យ

ការ​ក្លាយ​​​ខ្លួន​ជា​គ្រូ​ពេទ្យ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ងាយស្រួល​ធ្វើ. ពី​ការ​ទទួល​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សាលា​ពេទ្យ, វគ្គសិក្សា​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ឱ្យ​ឆ្លងកាត់, ដើម្បី​ឆ្លងកាត់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល, ការ​ធ្វើការ​អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ដែល​មាន​ឯកទេស, ផ្លូវ​នេះ​គឺ​មាន​រយៈ​ពេល​យូរ​និង​ទាមទារ​ឱ្យ​មាន. នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​នៅ​ទីនោះ​ទោះ​បី, all the hard work can be seen in the size of the pay checks […]

scholarship program

Crush The USMLE Scholarship Program

Congratulations to our 2017 Crush The USMLE Scholarship recipient Christopher Knight! Scholarship entries for 2017 have closed. We will re-open entries in 2018. Our Spring 2017 Scholarship Program is open for registration! One Grand Prize Winner will receive $605 to cover the cost of Step 1 of the USMLE and access to a GraduateX review […]

ជំហាន​ទី USMLE 1 ព​ត៌​មាន

The first step of the three stage USMLE exam helps to measure how well the test-takers have understood and are able to apply some of the main concepts and principles central to practicing medicine. Here’s a table from www.usmle.org specifying which fields will be covered in the exam: Step one is a computer based test that consists of […]

ជំហាន​ទី USMLE 2 ព​ក្រុមហ៊ុន CK

ដូច្នេះ, អ្វី​ដែល​ពិត​ជា​ត្រូវ​បាន​អ្នក​រៀប​ចំ​សម្រាប់? ជំហាន USMLE 2 ការ​ប្រឡង​ត្រូវ​បាន​រចនា​គ្លីនិក​ចំណេះដឹង​ដើម្បី​វាស់​ស្ទង់​ចំណេះ​ដឹង​គ្លីនិក​ឆ្នាំ​ទីបី​សិស្ស​និស្សិត med បាន​បង្គរ​នៅ​លើ clerkships ស្នូល. ជំហាន​ទី​ពីរ​ក្រុមហ៊ុន CK គឺ​ស្រដៀងគ្នា​ទៅ​នឹង​ជំហាន​ទី​មួយ​ប៉ុន្តែ​ជាមួយ​នឹង​ការ​ភាគ​ច្រើន​នៃ​ទំ​ង​ន់​នៅ​លើ​ជំនាញ​ព្យាបាល. A typical question in this exam would […]

ជំហាន​ទី USMLE 2 ជ​ព​ត៌​មាន

ជំហាន​ទី USMLE 2 ជំនាញ​ព្យាបាល​ជា​ការសាកល្បង​ដែល​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​ពី​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​ចូលរួម​មួយ’ សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​មួយ​ចំនួន​នៃ​ជំនាញ​ព្យាបាល​ជា​មូលដ្ឋាន​ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ការ​ថែ​ទាំ​មាន​សុវត្ថិភាព​និង​ប្រសិទ្ធភាព​ដល់​អ្នកជំងឺ. ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​បែងចែក​ទៅ​ជា subsegments បី​នៅ​លើ​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​ដែល​បាន​ចូលរួម​នឹង​ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃ​ក្នុង. ជា​លើក​ដំបូង​មួយ​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​គ្លីនិក​ជួប. This part will measure […]

ជំហាន​ទី USMLE 3 ព​ត៌​មាន

ជំហាន USMLE 3 ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​តេ​ស្ត​មួយ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​ថា​តើ​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​-ឃាតក​គឺ​អាច​អនុវត្ត​ចំណេះ​ដឹង​ផ្នែក​វេជ្ជ​សា​ស្រ្ត​នៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន​មួយ​ដែល unsupervised. វា​ជា​ជំហាន​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត USMLE លំដាប់លំដោយ​នាំ​ទៅ​ដល់​ការ​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ថ្នាំ​ដោយ​ឯករាជ្យ​និង​ដោយ​គ្មាន​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​នៅ​អាមេរិក. ការ​ប្រឡង​បាន​ផ្តោ​ត​សំខាន់​ទៅ​លើ​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​អ្នកជំងឺ​ក្នុង​ស្ថានភាព​មួយ​ចេ​ដើរ​បន. […]